Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

ΙΠΠΟΦΑΕΣ – Εγκατάσταση νέων φυτειών


Οικολογικό προφίλ
Το Ιπποφαές είναι ενδημικό φυτικό είδος στις εύκρατες περιοχές της Ασίας και της Ευρώπης. Στην Ασία ενδημεί και σε υποτροπικές περιοχές με υψηλό υψόμετρο. Η Κίνα αποτελεί τον ηγέτη όσο αφορά στις καλλιεργούμενες εκτάσεις (περίπου 9.200.000 στρμ.) αλλά και στον αριθμό των καλλιεργούμενων ποικιλιών του συγκεκριμένου φυτικού είδους. Οι εδαφοκλιματικές απαιτήσεις του συνοψίζονται ως εξής:

Ετήσιο μέσο ύψος βροχοπτώσεων: 250 – 800 mm, η απαιτούμενη εδαφική υγρασία που εξασφαλίζει υψηλό παραγωγικό δυναμικό αλλά και ανάπτυξη εύρωστων φυτών είναι ~70%.
Προτιμώμενος τύπος εδάφους: αμμώδες, βαθύ, με τιμές pΗ κοντά στην ουδέτερη ζώνη και ικανοποιητικό ποσοστό οργανικής ουσίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρόλα αυτά το ιπποφαές μπορεί να καλλιεργηθεί σε ποικιλία εδαφικών προφίλ (με την ανάλογη επίδραση στην παραγωγικότητά του). 
Απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία: Από τα μακροστοιχεία ο φώσφορος φαίνεται πως επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα του φυτού, ενώ επιθυμητή είναι η εδαφοκάλυψη με φυτικά είδη που αυξάνουν την οργανική ουσία του εδάφους πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση η λίπανση θα πρέπει να καθορίζεται μετά από εδαφική ανάλυση και/ή φυλλοδιαγνωστική. Περιπτώσεις περίσσιας ή έλλειψης θρεπτικών στοιχείων αναδεικνύονται ως συμπτωματολογία στο φύλλωμα και απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό για τη διάγνωση του φαινομένου.

Χώρες στις οποίες ενδημεί το ιπποφαές: Κίνα, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σουηδία.
Χώρες στις οποίες έχει εισαχθεί ως καλλιεργούμενο: Κανάδας, Η.Π.Α..

Εγκατάσταση καλλιέργειας
Αποφυγή εδαφών με ιστορικό εδαφογενών ασθενειών (Phytophthora sp., Verticillium dahliae, Rhizoctonia solani, Pythium ultimum, Fusarium sp.), εγκατάσταση συμβιοτικών μικροοργανισμών με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης των νεαρών φυτών καθώς και την καταστολή ανάπτυξης φυτοπαθολογικών προβλημάτων και προσβολών ριζικού συστήματος, λαιμού και αγγείων των φυτών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μύκητες του γένους Trichoderma έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη ικανότητα συμβίωσης με το συγκεκριμένο φυτικό είδος.
Ανάλυση εδάφους και προσδιορισμός των απαιτούμενων επιπέδων οργανικής ουσίας και ανόργανων θρεπτικών στοιχείων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εδαφοκάλυψη με πράσινα λαχανικά μία με δύο χρονιές πριν την εγκατάσταση της εκμετάλλευσης έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής παράγοντας ανάπτυξης και παραγωγικότητας.

Αριθμός φυτών ανά στρέμμα ~ 400 φυτά / στρμ.. Αναλογία θηλυκών – αρσενικών φυτών: μεταξύ δύο γραμμών θηλυκών φυτών παρεμβαίνει μια σειρά μικτών φυτών σε αναλογία 5 θηλυκά / 1 αρσενικό.

Είδος αρχικού υλικού:
Σπόρος, μοσχεύματα, έτοιμα ανεπτυγμένα φυτά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση προμήθειας μοσχευμάτων ή έτοιμων φυτών από φυτωριακές επιχειρήσεις απαιτείται λεπτομερής έλεγχος με σκοπό την αποφυγή εγκατάστασης φυτικού υλικού με προσβολές φυτοπαθογόνων μυκήτων.
!!! Σε κάθε περίπτωση η επικάλυψη (σπόροι) ή η εμβάπτιση (μοσχεύματα ή ανεπτυγμένα φυτά) του αρχικού υλικού σε αιωρήματα κονιδίων απομονώσεων του γένους Trichoderma συντελεί στην προώθηση της ανάπτυξης και στην αποφυγή φυτοπαθολογικών προβλημάτων στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών (τα νεαρά φυτά είναι ιδιαιτέρως ευπαθή σε ασθένειες ρίζας, λαιμού, αγγείων).

Επιλογή ποικιλίας: οι ποικιλίες με τη μεγαλύτερη διάδοση και επιθυμητά χαρακτηριστικά ανάπτυξης και παραγωγικότητας είναι οι: H. rhamnoides cv. indian-summer and H. rhamnoides spp. sinensis.

**Σε επόμενη δημοσίευση θα ασχοληθούμε με τις καλλιεργητικές εργασίες μετά την εγκατάσταση όπως: καλλιέργεια εδάφους, κλάδευμα, φυτοπροστασία, λίπανση συγκομιδή κ.τ.λ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου