Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

Ερευνητικές εργασίες 16ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου - Trichoderma sp


Αξιολόγηση Ελληνικών απομονώσεων μυκήτων του γένους Trichoderma ως βιολογικοί παράγοντες αντιμετώπισης εδαφογενών φυτοπαθογόνων μυκήτων
Γ.Α. Μπάρδας, Π. Αγγελοπούλου, Χ. Ευστρατίου, Γ. Τζίνογλου, Γ. Μουτούλη, Α. Τσανακτσίδου, Γ. Παλάτος, Σ. Στεφανου
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης,
57400 Σίνδος Θεσσαλονίκης

Η μειωμένη αποτελεσματικότητα της εφαρμογής μυκητοκτόνων ουσιών στην αντιμετώπιση των εδαφογενών παθογόνων Verticillium dahliae, Rhizoctonia solani, Pythium ultimum και Sclerotinia sclerotiorum σε πληθώρα καλλιεργειών έχει οδηγήσει στην αναζήτηση βιολογικών μεθόδων φυτοπροστασίας. Στη συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια απομονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν, με τη βοήθεια κλασσικών και μοριακών τεχνικών ανάλυσης του ριβοσωμικού DNA  (ITS1 και ITS2 περιοχές), 32 απομονώσεις του γένους Trichoderma. Οι συγκεκριμένες απομονώσεις αξιολογήθηκαν με βάση την ικανότητα αντιμετώπισης των συγκεκριμένων φυτοπαθογόνων σε in vitro συνθήκες πειραματισμού. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας φανέρωσαν ποικιλομορφία μεταξύ των απομονώσεων των βιοπαραγόντων όσο αφορά στη βιολογική τους δράση. Πιο συγκεκριμένα, στα πειράματα μυκοπαρασιτισμού σε διπλές καλλιέργειες, επτά απομονώσεις βιολογικών παραγόντων, που ανήκουν στα είδη Trichoderma asperellum και Trichoderma harzianum, εμφάνισαν αυξημένη μυκοπαρασιτική δράση εναντίον των αποικιών των παθογόνων μυκήτων. Δύο από τις απομονώσεις του είδους Trichoderma viride παρουσίασαν ιδιαίτερα αυξημένη παραγωγική ικανότητα πτητικών και μη πτητικών μεταβολιτών, με αποτέλεσμα την εμφάνιση αυξημένης αντιβιωτικής δράσης εναντίον των φυτοπαθογόνων μυκήτων. Η χιτινολυτική δραστηριότητα των απομονώσεων των βιοπαραγόντων (παραγωγή ενδοχιτινάσης, εξωχιτινάσης και β – Ν – ακετυλεξωσαμινιδάσης) εμφάνισε αυξημένη ποικιλομορφία εξαρτώμενη από την χρησιμοποιούμενη πηγή άνθρακα (κολλοειδής χιτίνη, υλικό κυτταρικών τοιχωμάτων του R. solani). Πιο συγκεκριμένα, η απομόνωση Trichoderma harzianum Β2 και η Trichoderma viride B4 χαρακτηρίστηκαν από υψηλές τιμές παραγωγής των συγκεκριμένων ουσιών. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας μπορούν να αποτελέσουν βάση για νέες προσπάθειες με στόχο την αξιοποίηση και αξιολόγησή τους σε in planta πειραματισμό. 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου