Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

Ερευνητικές εργασίες 16ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου - Trichoderma sp - Aronia melanocarpa


Αξιολόγηση της επίδρασης Ελληνικών απομονώσεων του γένους Trichoderma στα βιολογικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης φυτών αρώνιας (Aronia melanocarpa)
Γ.Α. Μπάρδας, Π. Πέντσου, Μ. Δότσιου, Χ. Μανδράς, Γ. Μουτούλη, Α. Τσανακτσίδου, Γ. Παλάτος, Σ. Στεφανου
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης,
57400 Σίνδος Θεσσαλονίκης



Η καλλιέργεια του φυτικού είδους Aronia melanocarpa αποτελεί μια καινοτόμο καλλιέργεια, όσο αφορά στην Ελληνική γεωργία, με αποτέλεσμα να απαιτείται συντονισμένη έρευνα με στόχο τον προσδιορισμό και η βελτιστοποίηση των καλλιεργητικών πρακτικών σε βιολογικά συστήματα διαχείρισης. Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση τριών απομονώσεων του γένους Trichoderma, που ανήκουν στα είδη Trichoderma harzianum και Trichoderma asperellum, με βάση την επίδρασή τους σε συγκεκριμένα βιολογικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης φυτών αρώνιας. Το σύνολο των απομονώσεων των βιοπαραγόντων, όσο αφορά στις μεμονωμένες τους εφαρμογές, εμφάνισαν παρόμοιους ρυθμούς αποικισμού του ριζικού συστήματος, με τιμές που κυμαίνονταν από 58%, 2 ημέρες μετά την εφαρμογή τους, έως 94%, 30 ημέρες μετά την εφαρμογή τους. Η συνδυασμένη εφαρμογή των βιολογικών παραγόντων είχε σαν αποτέλεσμα στατιστικώς σημαντική αύξηση του ποσοστού των αποικισμένων ριζών, σε σύγκριση με τις μεμονωμένες εφαρμογές, εμφανίζοντας 80, 87, 94 και 95% ποσοστά αποικισμού, 2, 7, 15 και 30 ημέρες μετά την εφαρμογή τους, αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, η συνδυασμένη εφαρμογή εμφάνισε στατιστικώς σημαντικά αυξημένες τιμές για το σύνολο των βιολογικών χαρακτηριστικών που μετρήθηκαν. Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων εφαρμογών έδειξαν πως οι απομονώσεις Trichoderma harzianum B2 και B3 επηρέασαν θετικά το ξηρό βάρος των ριζών και των αριθμό των φύλλων, ενώ η απομόνωση T. asperellum B1 εμφάνισε αυξημένες τιμές ξηρού βάρους βλαστών και ριζών, σε σύγκριση με τα φυτά του αρνητικού μάρτυρα. Συμπερασματικά, οι συγκεκριμένες απομονώσεις βιολογικών παραγόντων μπορούν να αποτελέσουν μια συμπληρωματική καλλιεργητική μέθοδο στοχεύοντας στην επιτυχημένη εγκατάσταση και προώθηση της καλλιέργειας Aronia melanocarpa στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου