Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

Trichoderma – Goji ένας συνδυασμός με προοπτικές…


Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο άρθρο μας, οι φυτοπαθογόνοι μύκητες που προσβάλλουν τα φυτά Goji berry προκαλώντας σημαντικά προβλήματα – πολλές φορές την καταστροφή μεγάλου ποσοστού του φυτικού κεφαλαίου - είναι οι: Verticillium dahliae, Phytophthora sp., Fusarium sp., Pythium sp., Oidium sp., Botrytis cinerea και Rhizoctonia sp..
Οι φυτοπαθογόνοι μύκητες Verticillium dahliae, Phytophthora sp. και Fusarium sp. προσβάλλουν, συνήθως, ανεπτυγμένα φυτά, ενώ οι Pythium sp. και Rhizoctonia sp. προκαλούν προβλήματα σε νεαρά μόνο φυτά (φυτωριακές επιχειρήσεις). Το Ωίδιο και ο Βοτρύτης προσβάλλουν νεαρά αλλά και ανεπτυγμένα φυτά, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση στο στάδιο έκπτυξης νεαρής βλάστησης (Ωίδιο), ενώ ιδιαίτερα προβλήματα δημιουργούν όταν η ανάπτυξη των φυτών κρίνεται προβληματική – καχεκτική δρώντας ως δευτερογενή παθογόνα (Βοτρύτης). Η αντιμετώπιση των συγκεκριμένων φυτοπαθογόνων με τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (χημικών συνθετικών σκευασμάτων μυκητοκτόνων) - στις περισσότερες των περιπτώσεων - είναι μειωμένης αποτελεσματικότητας και υψηλότατου κόστους, ενώ είναι ασύμβατη με τη Βιολογική Διαχείριση Καλλιεργειών, οπότε, απαιτείται γνώση της βιολογίας των παθογόνων και συχνές επισκοπήσεις των εκμεταλλεύσεων από εξειδικευμένο προσωπικό με σκοπό την λήψη μέτρων πρόληψης και όχι καταστολής.

Η ενδεικτικότερη τακτική αντιμετώπισης φαινομένων ασθένειας από προσβολές εδαφογενών μυκήτων είναι η εφαρμογή βιοπαραγόντων στην περιοχή της ριζόσφαιρας των φυτών. Μύκητες του γένους Trichoderma καθώς και βακτήρια του γένους Pseudomonas αποτελούν τα σημαντικότερα «όπλα» βιολογικού ελέγχου και φυτοπροστασίας της καλλιέργειας με σκοπό τη δημιουργία εδαφών κατασταλτικών για την ανάπτυξη φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών.

Στο συγκεκριμένο άρθρο είναι το πρώτο μια σειράς αρθρογραφιών που έπονται με αποτελέσματα αλληλεπιδράσεων μεταξύ απομονώσεων του γένους Trichoderma και φυτών Goji berry.

Το φυτικό υλικό των πειραματικών χειρισμών ήταν μια ευγενική προσφορά από τη φυτωριακή μονάδα του κ. Βαρδάκα (Νομός Κοζάνης) και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αφορούν στην επίδραση ενός μίγματος ελληνικών απομονώσεων του γένους Trichoderma (T. harzianum, T. asperellum, T. viride) στα βιολογικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης των φυτών, 10 ημέρες μετά τους πειραματικούς χειρισμούς.


Οι απομονώσεις των βιοπαραγόντων εφαρμόσθηκαν με τη μορφή αιωρήματος κονιδίων και μυκηλιακών υφών συγκέντρωσης 108 cfu ανά ml αιωρήματος, με τελικό όγκο εφαρμογής 50 ml ανά φυτό.

Η προωθητική επίδραση όσο αφορά στα βιολογικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης ήταν εμφανής 10 ημέρες μετά την εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφηκε σαφής διαφοροποίηση στο μήκος, στο ξηρό βάρος και στη διάμετρο βλαστού και ρίζας, στον αριθμό πλευρικών ριζών και φύλλων. Αξιοσημείωτο – αν και προσδοκώμενο – ήταν το ποσοστό αποικισμού των ριζών και του υποστρώματος ανάπτυξης της περιοχής της ριζόσφαιρας των νεαρών φυτών. Πιο συγκεκριμένα, 5 ημέρες μετά την εφαρμογή, το σύνολο του ριζικού συστήματος των νεαρών φυτών ήταν αποικισμένο από το μίγμα των βιοπαραγόντων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95%. 


Σε επόμενες δημοσιεύσεις θα παρουσιαστούν αποτελέσματα που αφορούν την επίδραση των βιολογικών παραγόντων στην εκδήλωση φαινομένων ασθένειας σε τεχνητές μολύνσεις με τους παθογόνους μύκητες Verticillium dahliae, Rhizoctonia solani, Pythium ultimum και Botrytis cinerea.

Συμπερασματικά, το σύνολο των συγκεκριμένων ερευνητικών προσπαθειών στοχεύει στην παραγωγή φυτικού υλικού με ιδιαίτερα αυξημένα βιολογικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης, θωρακισμένο εναντίον των δυσεπίλυτων προβλημάτων από προσβολές εδαφογενών φυτοπαθογόνων, ενώ η εφαρμογή κατά τη διαδικασία της μαζικής φυτωριακής παραγωγής μειώνει σημαντικά το κόστος και προσφέρει προστιθέμενη αξία σε φυτωριούχους (παραγωγή και εμπορία υγιούς – εύρωστου φυτικού υλικού)  και παραγωγούς (μειωμένο κόστος παραγωγής – σταθερότητα προφίλ ανθεκτικότητας εναντίον φυτοπαθογόνων).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου